032.568.8621
MON - FRI am 09:00 - pm 18:00
LUNCH am 12:00 - pm 13:00
SAT, SUN, HOLIDAY off
기업은행 490-043970-01-017 이엠아이티
우리은행 1005-302-320747 이엠아이티
농협 301-0132-2117-01 이엠아이티
외환은행 630-008537-873 이엠아이티
하나은행 337-890045-99404 이엠아이티
  • 주식회사 이엠아이티
  • 대표 : 임홍석
  • 주소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 D동 2004호
  • 사업자등록번호 : 1378650053
  • 통신판매업신고번호 : 2015-인천연수구-0617
  • 개인정보관리자 : 마케팅부
  • mail : sales@emfamily.com
  • 호스팅제공 : (주)고도소프트
센서 / 센서코드
광전 센서(1) | 변위 센서(0) | 안전 센서(0) | 화이버 센서(0) | 측정 센서(0) | 포크 센서(0) | 초음파 센서(0) | 실린더 센서(0) | 마크 센서(0) | 컬러 센서(0) | 특수 센서(0) | 근접 센서(9)
센서 / 센서코드 10개의 상품이 있습니다.
[ OMRON 정품 근접센서 E2S-Q25 / E2SQ25 ] 오므론 1.9mm 근접 센서 E2S 시리즈 옴론 PROXIMITY PNP NO 1M 1미터 5미터
630원 63,000원
[ OMRON 정품 근접센서 E2S-Q21 / E2SQ21 ] 오므론 1.9mm 근접 센서 E2S 시리즈 옴론 PROXIMITY PNP NO 1M 1미터 5미터
420원 42,000원
[ OMRON 정품 화이바 센서 E32-T14 / E32T14 ] 오므론 화이버 센서 E32 시리즈 옴론 하이바 포토 Fiber optic Through Beam sensor unit 2M 2미터
710원 71,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W5MD1 / TL-W5MD2 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 2WIRE 모델 PROXIMITY TL W5MD1 / W5MD2 NPN PNP NO NC
900원 90,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W5E1 / TL-W5E2 / TL-W5F1 / TL-W5F2 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 3WIRE 모델 PROXIMITY TL W5E1 / W5F1 / W5E2 / W5F2 SENSOR NPN PNP NO NC
600원 60,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W20ME1 / TL-W20ME2 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 3WIRE 모델 PROXIMITY TL W20ME1 / W20ME2 SENSOR NPN PNP NO NC
1,000원 100,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W5MC1 / TL-W5MB1 / TL-W5MB2 / TL-W5MC2 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 3WIRE 모델 PROXIMITY TL W5MC1 / W5MB1 / W5MB2 / W5MC2 SENSOR NPN PNP NO NC
1,300원 130,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W3MC1 / TL-W3MB1 / TL-W3MB2 / TL-W3MC2 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 3WIRE 모델 PROXIMITY TL W3MC1 / W3MB1 / W3MB2 / W3MC2 SENSOR
1,200원 120,000원
[ OMRON 정품 근접 센서 TL-W1R5MC1 / TL-W1R5MB1 ] 오므론 근접센서 TL-W 시리즈 옴론 DC 3WIRE 모델 PROXIMITY TL W1R5MC1 / TL W1R5MB1 SENSOR
800원 80,000원
AZBIL 트리거 광전 센서 HP7-A13 아즈빌 야마다케 반사 포토센서 컨베어 트리거용 SENSOR HP7 A13
550원 55,000원
1